Fasering uitvoering

Tijdelijk beheer en onderhoud

Door vertrek van de huidige beheerder (augustus 2013) en ‘Spaarnelanden’ (oktober 2013) komt een groot deel van de opstallen en terrein leeg te staan. Het complex is dan extra kwetsbaar voor onder andere vandalisme en ongewenst gebruik. Hoewel het ‘Witte gebouw’ tijdens kantoortijden wel in gebruik blijft, moeten tijdelijke maatregelen getroffen worden om met name vandalisme te voorkomen.

De bestaande hekwerken moeten daarom zo spoedig mogelijk worden aangevuld zoals in het ontwerp is weergegeven, zodat de afsluitbaarheid en beheersbaarheid is gegarandeerd (voor het gehele terrein acht afsluitbare toegangen en circa 90meter nieuw hekwerk). Daarnaast kan worden gedacht aan extra surveillance door de NVD en/of anti-kraakwacht in de woning met bewaak-functie (sluitronde hekken, waakronde op terrein).

kabouterpad

Tot slot moet er een tijdelijke beheerorganisatie of beheerder worden aangesteld die ook zorgt voor onderhoud van essentiële functies en installaties. Het ligt voor de hand hiervoor het NME opdracht te geven, zij blijven immers op het terrein en verzorgen het onderhoud aan alle groen. Veel werk kan bij een goede planning en aansturing vanuit het NME door vrijwilligers worden gerealiseerd, zoals het onderhoud van tuinen en klein technisch onderhoud. Een deel van het onderhoud moet door gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd, in opdracht van het NME/gemeente, omdat hier kwaliteits- en veiligheidseisen aan de orde zijn (brandveiligheid, legionellabeheer, enz.).

“Allerlei voorzieningen en functies zullen voor publiek een voorbeeldfunctie hebben en krijgen daarmee educatieve waarde.”

Gefaseerde uitvoering plan ‘Haarlemmer Kweektuin’

FASE 1 (2014)

 • Opstarten met de oprichting van de beheerorganisatie
 • Uitwerken ontwerp tot uitvoeringstekeningen
 • Aanleg water (graven van de waterlopen en de natuurlijke waterberging, inclusief herverdelen vrijkomende grond op terrein in verhogingen volgens ontwerp)
 • Plaatsen van (afsluitbare) hekken volgens tekening
 • Bomen planten in rondgang en langs water

Omdat de graafwerkzaamheden voor het water de grootste fysieke impact en verstoring op het gebied heeft, is het wenselijk dat de aanleg van de waterlopen in een zo vroeg mogelijk stadium plaatsvindt. Als dit gebeurd is kunnen n.l. de nieuwe hekken in één keer op hun goede plek worden geplaatst, de bomen op hun definitieve plek worden gezet, en de bodembegroeiing kan zich herstellen. Daarbij komt het voordeel dat deze werkzaamheden door de instanties kunnen worden uitgevoerd zonder dat het daarbij noodzakelijk is dat de BO al volledig functioneert. Het budget voor aanleggen van de waterverbinding Ripperda / Delft (onderdeel van Groot Water Plan Haarlem) was in 2013 al langere tijd beschikbaar en is doorgeschoven naar 2014.

FASE 2 (2014 – uitloop in 2015)

 • Werkelijke start BO
 • Aantrekken, contracteren en starten participanten (vrijwilligers, investeerders, donateurs)
 • Activeren van kleinschalige dag-horeca (‘sappenbar’, ‘biologische kiosk’)
 • Inrichten terrein (o.a. waterspeeltuin, fruitboomgaard, moeras, kruidentuin, schelpenpaden)
 • Noodzakelijke ingrepen aan opstallen t.b.v. veilig gebruik
 • Restaureren monument (‘voormalige Kaatsbaan’/gebouw met torentje)

FASE 3 (2015 – 2020)

 • De recreatieve oost-west wandelroute is gerealiseerd
 • Het gebied is ingericht volgens ontwerptekening en plan in dit rapport
 • Bestaande bebouwing (witte gebouw, beheerderswoning) wordt verbouwd tot duurzame en energieneutrale gebouwen.
 • Het gebied functioneert als centrum van duurzaamheid volgens de doelstelling in dit rapport
 • Stadslandbouw in de kassen krijgt komende 5 jaar volop de kans. Aan eind van deze fase wordt het gebruik van de kassen geëvalueerd. Hierbij wordt de gebiedsvisie (helft kassen is in 2020 gesloopt ten behoeve van ruimte voor het uiteindelijke waterpark) in acht genomen.
 • Voor uitgebreidere omschrijving zie gebiedsvisie, sept 2012, pg 19.

FASE 4 (2030)

Het uiteindelijke doel, een duurzaam Waterpark (eco) is gerealiseerd

 • Het gebied heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig centrum van duurzaamheid, en een themapark met extra water voor experimenten, kringlopen en recreatiemogelijkheden
 • De oorspronkelijke kassen zijn verdwenen en vervangen door met name water- en groenvoorzieningen. Uitzondering hierop zijn mogelijk de tropische kassen
 • De tijdelijke gebruikers zijn – afhankelijk van hun wensen en mogelijkheden – elders of in het park ondergebracht
 • Voor aanvullende omschrijvingen zie de gebiedsvisie sept 2012, pg 19 e.v.
beestjeshotel