Beheerorganisatie

Op het terrein van de ‘Haarlemmer Kweektuin’ krijgt een grote variatie aan voorzieningen en activiteiten een plek. Dit vraagt om goede onderlinge afstemmingen, afspraken, ondersteuning en beheer. Het is dan ook van belang dat er een Beheer Organisatie wordt opgezet, met een heldere structuur en doelstelling.

Op het terrein zal een diversiteit van participerende organisaties werkzaam zijn. Alhoewel deze partijen dezelfde doelstelling en uitgangspunten nastreven, blijft het een uitdaging om deze partijen goed te organiseren. Tegelijk is dit de kracht van het project, omdat de diverse organisaties elkaar kunnen ondersteunen en het functioneren van het geheel kunnen versterken. De Beheer Organisatie bewaakt de uitgangspunten en doelstellingen zoals in dit rapport zijn beschreven. De diverse participanten zullen verschillende rechtsvormen hebben. Te onderscheiden zijn vennootschappen, stichtingen, verenigingen, non- profit organisaties, vrijwilligers en gemeentelijke organisaties. De beheerorganisatie (BO) zal daarom overkoepelend zijn.

padentree

“Een goede onderlinge afstemming, ondersteuning en beheer”

Uitgangspunten voor de Beheerorganisatie (BO)

 • Het te beheren gebied wordt gevormd door de grenzen van de huidige Stadskweektuin.
 • De BO bewaakt de doelstellingen, uitgangspunten en werkwijzen van de ‘Haarlemmer Kweektuin’.
 • De deelnemende organisaties geven invulling aan en ondersteunen deze doelstellingen, uitgangspunten, werkwijzen en het algemeen belang van het gebied.
 • De BO faciliteert of ondersteunt de deelnemende organisaties om deze algemene doelen van het project te kunnen bereiken.
 • De deelnemende organisaties hebben een duidelijke inbreng in het beleid en de werkwijzen van de Haarlemmer Kweektuin.
 • De BO heeft als streefdoel om de Haarlemmer Kweektuin binnen vijf jaar te laten uitgroeien tot een evenwichtig en duurzaam gebied met een volwaardige plek voor recreatie, ontmoeting, informatie en educatie op het gebied van milieu, ecologie en duurzaamheid.

Te beheren voorzieningen

  • Materiële voorzieningen:

  • Opstallen (gebouwen en kassen): Kantoorruimte, vergaderruimte, lesruimte, expositieruimte, kweekkassen, winkelruimte, kiosk, restaurant
  • Terrein-voorzieningen: Dierenweide, kleuter- speeltuin, natuurspeeltuin, ruïne, waterlopen, waterspeeltuin, oevers, kruidentuin, boomgaard, bijenstand, buurtmarkt, afvalscheiding, ecologisch groen, bomen, paden.

Immateriële voorzieningen

 • NME-educatie, schoollessen, organiseren workshops, cursussen, exposities en bijeenkomsten (begrafenis, mini-congressen).

Het inrichten van de Beheer Organisatie

 • De op het complex werkende organisaties hebben invloed op het beleid.
 • De organisaties zijn daarom vertegenwoordigd in een Deelnemersraad.
 • De organisaties op het terrein hebben diverse belangen, welke in gewicht variëren.
 • Deze variatie in “gewicht” zal zichtbaar zijn in de mate van invloed welke de deelnemers hebben op de bedrijfsvoering van de ‘Haarlemmer Kweektuin’.
 • De uitgangspunten worden vastgelegd in statuten en reglement.
 • De Deelnemersraad komt enkele keren per jaar bijeen en adviseert het bestuur.
 • Het bestuur legt over de beleidsuitvoering verantwoording af aan de deelnemersraad.
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse uitvoering hiervan.
 • Het bestuur kan de praktische uitvoering van het beleid delegeren aan een werkorganisatie (een coördinator, secretariaat, huismeester en eventueel educatieve medewerkers).

Taken van de Beheer Organisatie (samenvatting):

 • De BO draagt zorg voor de afstemming en programmering van activiteiten en werkzaamheden.
 • De BO zorgt voor het beheer en onderhoud van het terrein en de gebouwen van de HK. Hierover moeten afspraken gemaakt worden met de gemeente.
 • De BO verhuurt opstallen en ruimte in de gebouwen en voert hiervan de administratie.

Juridisch-financiële rechtsvormen

Voor een werkorganisatie als de Haarlemmer Kweektuin zijn enkele rechtsvormen denkbaar; coöperatie, stichting, vereniging of een combinatie van deze rechtsvormen. Nadelen van een vereniging zijn dat deze geen winst mag maken en dat de individuele leden een zodanige invloed hebben, dat de organisatie hierdoor minder slagvaardig kan worden. Daarbij zijn leden van de verenging hoofdelijk aansprakelijk voor risico’s. Een stichting heeft deze nadelen niet en kan daarom als rechtsvorm niet worden uitgesloten.

Door de grote diversiteit aan organisaties (overheid, non-profit, bedrijven) die in het project participeren lijkt een overkoepelende coöperatie vooralsnog de meest voor de hand liggende vorm (dit voorstel is mede gebaseerd op het advies van de Rabobank). Een coöperatie is met name geschikt voor een bedrijfsmatige werkwijze, waarbij winst wordt nagestreefd. De coöperatie maakt met haar leden afspraken over exploitatie, activiteiten- en PR van de organisatie. De deelnemers worden mede-eigenaar, maar kunnen daarbij hun eigen rechtsvorm behouden. In een coöperatie bepaalt de mate van inbreng van de deelnemers de mate van zeggenschap en de voordelen, maar ook de mate van aansprakelijkheid voor risico’s. Een stichting lijkt vooralsnog ook tot de mogelijkheden te behoren. Welke rechtsvorm de meest geschikte zal zijn verdient nog nader gedetailleerd onderzoek, waarbij gekeken wordt naar voorbeelden elders in het land.

Vervolgstappen

Na de besluitvorming over het van start gaan van de ‘Haarlemmer Kweektuin’ zal er als eerste de formele rechtspersoon “BO Haarlemmer Kweektuin” worden opgericht. Hieruit zal een werkorganisatie worden opgezet (al dan niet in voorlopige vorm) en er kunnen bedrijven en instellingen worden aangetrokken die zich willen vestigen c.q. activiteiten willen ontplooien op de ‘Haarlemmer Kweektuin’. Hierbij moet opgemerkt worden dat er zich sinds het participatie-traject hiervoor al veel geïnteresseerden hebben aangemeld. De Voorbereidingscommissie heeft hieruit een ruime lijst van potentiële, bij dit plan passende, kandidaten gefilterd.

organigramboom-kweektuin-haarlem