Energie

Zonnepanelen

In de toekomst wordt de inzet van fossiele brandstof voor energievoorziening in toenemende mate vervangen door de productie van duurzame energie en warmte. Enerzijds door het opraken van fossiele brandstoffen, anderzijds omdat de verbranding van fossiele brandstoffen leidt tot CO2-emissies in de atmosfeer met klimaatverandering tot gevolg. Met haar voorbeeldfunctie als Centrum van Duurzaamheid mag in de Haarlemmer Kweektuin het opwekken van duurzame energie niet ontbreken.

“Het hemelwater van de gebouwen en kassen kan afgekoppeld worden van het riool en afgevoerd worden naar de waterloop.”

Zonnepanelen

Het dak van het witte gebouw en de technische werkplaats is geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast zou ook een (beperkt) deel van de daken van het kassencomplex geschikt gemaakt kunnen worden voor het opwekken van zonne-energie. Dit maakt de kassen minder gevoelig voor plotselinge zoninstraling, maar vooral kan de geproduceerde elektriciteit in het complex zelf gebruikt worden, of via een coöperatie ook geleverd worden aan bewoners in de buurt. Via de coöperatie kunnen buurtbewoners zelf investeren in de zonnepanelen en de opgewekte elektriciteit verrekenen met het eigen verbruik in de woning (‘collectief salderen’).

Biogas via vergisting van organische reststromen

Als voorbeeld van een kringloop worden alle organische reststromen uit de Haarlemmer Kweektuin in het gebied verzameld en hergebruikt. Naast compostering kan het op termijn ook in een kleinschalige biomassavergister omgezet worden in biogas en een restproduct. Het restproduct wordt hergebruikt in het gebied. Het geproduceerde biogas wordt in een Warmte/Kracht Koppelingsinstallatie (WKK) omgezet in groene elektriciteit en warmte, welke beiden in de Haarlemmer Kweektuin wordt hergebruikt.Ook mest van de gemeentelijke kinderboerderijen en groenafval uit de schooltuinen kunnen als grondstof dienen voor de te ontwikkelen kleinschalige biomassavergister.

Waterkringloop

In de Haarlemmer Kweektuin wordt een waterloop gerealiseerd. Het hemelwater van de gebouwen en kassen kan afgekoppeld worden van het riool en afgevoerd worden naar de waterloop. Door het aanleggen van een natuurlijke waterberging wordt het rioolstelsel ontlast, vooral bij hevige regenval. Marktpartijen als het Hoogheemraadschap van Rijnland en het PWN Waterleidingbedrijf Noord- Holland zullen verleid worden in de Haarlemmer Kweektuin te investeren om de technieken, die zij gebruiken om afvalwater te zuiveren en drinkwater te produceren, zichtbaar te maken voor de bezoeker van het gebied. Voor de investeringen in deze Energie-aspecten is een investering door en samenwerking tussen bijvoorbeeld Liander, PWN, Rijnland en de Gemeente zeer wenselijk.

Windmolen

Productie van duurzame elektriciteit uit windenergie met een kleinschalige windmolen is een mogelijkheid. Wel moet bekeken worden hoe deze ongemerkt in het gebied kan staan. Door buurtbewoners de mogelijkheid te geven te investeren in een kleine windmolen en zelf de geproduceerde elektriciteit af te nemen, wordt de maatschappelijke acceptatie van windmolens op land vergroot.

Windturbine

Op weg helpen

In dat kader is het interessant te vermelden dat Liander in september jl. het loket ‘SAMEN’ heeft geopend, voor consumenten die samen energie willen opwekken. Deze functie past goed in de Haarlemmer Kweektuin. Steeds meer mensen verenigen zich om samen energie op te wekken en deze energie samen te verdelen. Zij organiseren zich in lokale duurzame energiebedrijven (LDE’s), die zich richten op duurzame, decentrale opwek en energiebesparing. Liander ziet de opkomst van deze LDE’s als een zeer belangrijke ontwikkeling in de energietransitie, en heeft daarom samen met het Hier Klimaatbureau het loket SAMEN geopend, waar LDE’s terecht kunnen met vragen, zoals: kunnen we een LDE starten? Hoe doen andere LDE’s het? Hoe kopen we in? Hoe duur is een aansluiting? En: hoe kan Liander ons helpen?

Het LDE-loket gaat dus mensen op weg helpen die een lokaal, duurzaam energiebedrijf willen starten. Burgers die een dergelijk initiatief willen starten, kunnen hiervoor ook terecht bij HIER opgewekt, een platform met twaalf servicepunten in het land voor iedereen die bezig is met lokale duurzame energieopwekking.